NOVOSTI

Na osnovu člana 9. Odluke o naknadama službenim licima i cijene goriva na benzinskim pumpama  u sjedištu Saveza, osnov za obračun troškova upotrebe vlastitog automobila čini cijena goriva od 2,40 KM po litru.
Na osnovu napred navedenog formula za obračunavanje je: kilometri x 0,10 x cijena goriva.